+36-20-942-6585

Szellemi tulajdon és üzleti titokvédelmi tanácsadás, gazdasági innováció

Weboldalam tudatosan nem követi a divatot, a trendeket sem arculatában, sem szerkezetében,  sem tartalmában. Nem akar versenyezni senkivel. Más, egyedi, mint a tudás, tapasztalat, kreativitás, gondolkodásmód, személet, hozzáállás is, amelyeket munkáim során használok, képviselek, mutatok, megvalósítok.

A tartalom és a szöveg saját szerzői, szellemi tulajdonom, üzleti know-how-m része, amelyet a törvények védenek! Jogosulatlan felhasználásuk, hasznosításuk, alkalmazásuk törvénysértés lehet és jogkövetkezményekkel járhat!

Önnek is azt javaslom, védje tudását, know-how-ját, üzleti titkait, adatait, ahogyan azt tanácsadási szolgáltatásaim során meg is tesszük!

Köszönöm, hogy elgondolkodik a fentieken!

Innováció, iparjogvédelem, vagyoni értékű jogok, know-how, találmány

 • Van egy ötlete, újítása, találmánya, know-how-ja, de nem tudja, hogyan kellene belőle üzleti sikert csinálni?
 • Szeretne terjeszkedni, egy új üzleti modellt, egy franchise rendszert megvalósítani?
 • Nem tudja, hogyan használja ki az internet, a webáruházak, az okostelefonok által kínált lehetőséget vállalkozása továbbfejlesztéséhez?
 • Nem tudja, hogy csináljon vagyoni értékű jogot saját termék forgalmazásából, saját know-how-jából?
 • Nem tudja, hogyan adjon, adjon-e területi kizárólagosságot, kizárólagos forgalmazási jogot?
 • Nem tudja, hogyan kellene társakat, partnereket, finanszírozókat, gyártót, forgalmazót találni ötlete, találmánya megvalósításhoz?
 • Szüksége lenne egy kívülálló, pártatlan szakemberre, gazdasági tanácsadóra, aki segít korrekt üzleti megállapodást kötni feltaláló-társával, finanszírozó, gyártó, vagy kereskedelmi partnerével?
 • Bizonytalan benne, hogy milyen bevételeket, nyereséget lehet elérni az ötlet, találmány, know-how megvalósításával, hasznosításával? Szüksége lenne egy beruházási vagy üzleti tervre, számításra?
 • Nem tudja, hol, hogyan kellene jogilag védeni a találmányát, know-how-ját, márkáját?
 • Szeretne pályázni, társakat, forrást bevonni, de nem tudja, hogyan is kellene egy jó üzleti tervet, vagy befektetői tájékoztató anyagot összeállítani?
 • Szüksége lenne egy szakemberre, gazdasági innovációs tanácsadóra, aki inspirálhatja, motiválhatja, akivel innovatív szemléletben közösen gondolkodhat, hogyan is kellene a piacot, a márkát, egy sikeres vállalkozást felépíteni?

Gazdasági innováció az, amikor egy gondolatból, kreatív ötletből, know-how-ból, találmányból, üzleti modellből pénzt termelő termék, szolgáltatás, működő, sikeres szervezet-vállalkozás, ismert márka lesz. A gazdasági innovációs tanácsadás kiterjedhet a termék-innovációra, eljárás-innovációra, marketing-innovációra, szervezési-szervezeti innovációra.\

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szerepelnek azok a lehetséges megoldandó feladatok, amelyek egy gazdasági innovációs folyamatban felmerülhetnek.

 • A jogi, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői munka támogatása, kiegészítése üzleti szemléletű szempontokkal,
 • Tulajdonostársak (feltalálók, üzlettársak, finanszírozók) közötti üzleti megállapodások, üzleti konstrukciók, működési modellek, megoldások, érdekeltségi és jutalékrendszerek kidolgozása,
 • Hasznosítási szerződések, konstrukciók, megoldások kidolgozása (területi kizárólagosság, kizárólagos forgalmazási jogok, gyártási, kereskedelmi jogok átadása, royalty számítások, konstrukciók, stb.),
 • Piacfelmérés általánosságban, célirányosan, vagy például arra vonatkozóan, hogy egy találmányt, vagy márkát mely országokban, régiókban érdemes iparjogvédelmi oltalommal védeni,
 • Beruházási, üzleti tervek, számítások, várható megtérülések számítása,
 • Pályázat írási közreműködés,
 • Befektetői tájékoztató, megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study) készítése,
 • Prototípus-gyártó, sorozatgyártó, kereskedelmi partnerkeresés, az együttműködési és részesedési konstrukció kidolgozása, szerződés előkészítés,
 • Befektető, finanszírozó partnerkeresés,
 • Projektmenedzselés az ötlettől a megvalósulásig,
 • Közreműködés találmány, szabadalom értékesítésében, vagyoni értékének meghatározásban, a szerződések, konstrukciók, fizetési, működési modellek kidolgozásában,
 • Az ötlet, találmány megvalósításához kapcsolódó vállalkozás, vállalkozásrendszer működési modelljének kidolgozása, felépítése, vállalkozásszervezés, vállalkozásfejlesztés, cégépítés, piacépítés, márkaépítés.

Amennyiben megtalálta, amit keresett, azért, ha nem találta meg, akkor azért hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá az ön gazdasági innovációja megvalósításához!

Mi az innováció és mi a gazdasági innováció?

Az üzleti élet mindennapos része és divatos fogalma az innováció. Röviden és legáltalánosabb értelemben folyamatos megújulás, egy kreatív ötlet megszületésnek folyamata.

Aki vállalkozásra adja a fejét, annak minden nap innovatívnak kell lenni, meg kell újulni. Lehet egyszemélyes kisvállalkozó, egy már működő üzlettel, vagy éppen a vállalkozás indításának fázisában, annak még csak gondolatával, és lehet már bizonyított sikeres vállalkozás, kereskedelmi, szolgáltató hálózat tulajdonosa, vezetője, az innovációnak jönnie kell. Az innovatív gondolkodás jöhet „zsigerből”, vagy a konkurencia, vagy a korábbiakhoz képest szerényebb eredmények, vagy a válság kényszeríti ki, vagy a változtatás szükségességének felismerése, vagy az a tézis, hogy a mennyiségi fejlődés maga után vonja a minőségi fejlődés szükségességét.

Az innováció legszakszerűbb, legfrissebb meghatározását az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt előkészített un. Oslo kézikönyv 2005. évi, harmadik kiadása a korábbiakhoz képest szélesebben fogalmazta meg.

„A termék- és eljárás-innováción túl, az innováció új meghatározása a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is felöleli:
Az innováció
˗ új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás), vagy eljárás (know-how),
˗ új marketing-módszer, vagy
˗ új szervezési-szervezeti módszer
bevezetése.”

Figyelemreméltó változás a „technológia” szó eltávolítása a termék- és eljárás-innovációból. Ez nem a technológiai innováció fontosságának kisebbítését célozza, hanem nyitottabbá teszi a definíciót az alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató szektor befogadására.

 • A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás piaci bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.
 • Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer (know-how), megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.
 • A marketing-innováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését. A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.
 • A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban, üzleti modellekben, menedzselési és menedzsment-rendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba. A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban.

A kézikönyv háromféle kapcsolódást határoz meg: a nyitott információforrásokat, a tudás és a technológia megszerzését, továbbá az innovációs kooperációt.

 • Nyitott információs források: nyilvánosan elérhető információforrások, melyek nem igénylik a technológia vagy a szellemi, vagyoni értékű jogok megvásárlását, vagy együttműködést az eladóval.
 • A tudás és a technológia megszerzése: megvásárlása azon külső tudásnak és/vagy tudásnak és technológiának, amely a tőke árucikkeibe lett beépítve (gépezet, berendezés, szoftver), és azon szolgáltatásoknak, amelyek nem igényelnek együttműködést az eladóval.
 • Innovációs együttműködés: innovációs tevékenység érdekében folytatott aktív együttműködés más vállalkozásokkal vagy állami kutatóintézetekkel (ami a tudás megvásárlását is jelentheti). (Mint például szabadalom, találmány, know-how, franchise, vagyoni értékű jog, márkanév használati jog, márkaképviseleti jog, kizárólagos jog szerződés alapján történő hasznosítása, megvásárlása, bérlése, stb.)

Az új Oslo kézikönyv szerint tehát innovációs tevékenységnek tekintendő: „mindazon tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés, amely az innováció megvalósítását ténylegesen szolgálja vagy irányítja.” (A Magyar Innovációs Szövetség Oslo kézikönyvről készült összefoglalója alapján.)

Egész eddigi szakmai életutam, vállalkozói, üzletemberi, tanácsadói, feltalálói tevékenységem során állandóan az innováció világában éltem. Az innovációnak az a része, ami „szervezési, pénzügyi, kereskedelmi lépés”, ami a termék-innováció, eljárás-innováció, marketing-innováció, szervezési-szervezeti innováció, számomra a szűkebben értelmezett innováció, amit én gazdasági innovációnak nevezek.
Évtizedek óta foglalkozom az „innovációs együttműködés” gyakorlati, megvalósítási kérdéseivel, amelyeknek speciális területe a franchise rendszerek kidolgozása, fejlesztése. Az innovációs együttműködés egyik legintenzívebb formája a franchise rendszer, franchise hálózat működtetése. Az innovációs együttműködés azonban lehet sokkal tágabb, más irányban intenzív, még a franchise jellegű együttműködést sem biztos, hogy kell, vagy szabad franchise-nak nevezni.

Az innovációs együttműködés már legalább kettő vállalkozást, partnert jelent, ami azonban előfeltételezi, hogy az egyik félnél már megvalósult a termék-innováció, eljárás-innováció, marketing-innováció, szervezési-szervezeti innováció valamelyike, vagy esetleg mindegyike.

Ezekre lehetne példák a fentebb már említettek: szabadalom, találmány, know-how, franchise, vagyoni értékű jog, technológia transzfer, márkanév használati jog, márkaképviseleti jog, kizárólagos jog szerződés alapján történő hasznosítása, megvásárlása, bérlése, üzleti modellek, érdekeltségi-elszámolási konstrukciók, együttműködési-érdekeltségi rendszerek, üzleti tervek, stratégiák, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, találmánymenedzselés, projektmenedzselés, üzlethálózatok felépítése.

Ha eddig nem tette meg, hívjon fel most a +36 20 942 6585 telefonszámon, vagy írjon e-mailt! Fogjunk hozzá az ön gazdasági innovációjának megvalósításához!